Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Görev Tanımları

Merkez Müdürü

a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak,
toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,
ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.
d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birimlerin
çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.
e) Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları ile iş birliğini ve ilişkilerinin
koordinasyonunu sağlamak.
f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ğ) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların
yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektörlüğe
sunmak.

 

Yönetim Kurulu

a) Merkezin kuruluş amacına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara uygun
faaliyetleri planlayarak Rektörlüğün onayına sunmak.
b) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin genel
durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak.
c) Merkezin faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak.
ç) Merkez ile Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri
değerlendirmek ve karara bağlamak.
d) Merkezin Danışma Kurulu üyeleri ve Kariyer Temsilcileri konusunda Rektöre öneride
bulunmak.

 

Danışma Kurulu

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda
değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor
hazırlamak

 

Kariyer Danışmanları

a) Merkezin amaçları doğrultusunda öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak ve onlara
danışmanlık hizmeti vermek.
b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun
görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, özel ve resmi
kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla
ilgili iş birliklerinin geliştirilmesini sağlamak.
c) Uzman oldukları alanlarla ilgili olarak, öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştırmak.
ç) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.

TR